Algemene informatie

Algemene informatie

GGD

Wij werken conform de protocollen en richtlijnen van de GGD wat betreft ziekte e.d. Het inspectierapport van de GGD is te vinden onder downloads.

Foto’s maken

Op onze kinderopvang kunnen tijdens activiteiten foto’s en/of video opnamen worden gemaakt. Bij het invullen van het inschrijf formulier geeft u aan wel/geen bezwaar te maken tegen het maken van foto’s en/of video opnamen van uw kind.

Gegevensuitwisseling

Door ondertekening van het inschrijf formulier geeft u toestemming om wel/geen gegevens uit te wisselen over uw kind met de basisschool, peuterspeelzaal en/of consultatiebureau.

Stamgroepen samenvoegen

Met stamgroepen samenvoegen bedoelen wij dat Kinderopvang en Buitenschoolse opvang samengevoegd kunnen worden in één ruimte. Vanuit de GGD word ons gevraagd om schriftelijke toestemming van de ouders voor eventuele samenvoeging van stamgroepen, wanneer dit noodzakelijk is. (bijvoorbeeld tijdens een vakantie). U kunt dit toestemmingsformulier invullen samen met het aanmeldformulier.

Oudercommissie

Kindercentrum ’t Molentje werkt samen met een oudercommissie. Deze bestaat uit meerdere personen een voorzitter en een secretaris. 4 keer per jaar wordt er samen met de houder vergaderd. Mocht het nodig zijn om een extra vergadering in te lassen kunnen de oudercommissie of de houder dit bij elkaar aangeven.

Klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat wij u goede opvang kunnen bieden. Mocht u onverhoopt toch ergens problemen tegenkomen en een klacht willen neerleggen, dan willen wij u van harte uitnodigen met ons in gesprek te gaan. Als uw klacht vervolgens niet tot tevredenheid is opgelost kunt u zich richten tot de oudercommissie.

Ontwikkelingsprogramma

Bij Kindercentrum ’t Molentje werken we met het programma Uk & Puk. Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Bitcare

Wij van Kindercentrum ’t Molentje weten hoe belangrijk oudercommunicatie is en dat is super fijn voor jullie als ouder/verzorger. Daarom zijn wij vanaf 2022 gestart met de app Bitcare, zo heeft u op ieder moment van de dag inzicht in de activiteiten, foto’s, planning en facturen van uw kind(eren).

Kindercentrum 't Molentje